Algemene voorwaarden Berger Executive Solutions 

Art. 1 Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Berger Executive Solutions en haar Opdrachtgevers (hierna: “de Opdrachtgever”).
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Berger Executive Solutions. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, is uitgesloten.

 

Art. 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 1 maand.
 2. Berger Executive Solutions kan niet aan een offerte worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten.
 4. De overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever de opdracht heeft bevestigd dan wel zodra Berger Executive Solutions na contact met de Opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de verstrekte opdracht.

 

Art. 3 Uitvoering

 1. Berger Executive Solutions zal zich inspannen haar dienstverlening optimaal uit te voeren. Een eventueel door de Opdrachtgever beoogd resultaat kan niet worden gegarandeerd.
 2. Is voor de voltooiing van de opdracht een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Berger Executive Solutions gaat bij de uitvoering van de opdracht uit van de informatie die de Opdrachtgever omtrent onder meer de gewenste profielen, werkervaring en opleidingseisen verstrekt.
 4. Berger Executive Solutions kan haar inspanningsverplichting nakomen, indien zij alle relevante en juiste informatie tijdig ontvangt. Bij onjuiste en/of niet tijdige en/of niet volledige aanlevering van deze informatie kan Berger Executive Solutions haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Art. 4 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Berger Executive Solutions is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Berger Executive Solutions beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000, -.
 2. Berger Executive Solutions is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door de door haar ingeschakelde derde(n) en is bevoegd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 3. Berger Executive Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde omzet, verlies van data en/of productiecapaciteit en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Berger Executive Solutions is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de Opdrachtgever of voor schade veroorzaakt door de kandidaat.

 

Art. 5 Honorarium en facturering

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief btw.
 2. Het honorarium voor Berger Executive Solutions bedraagt het in de opdrachtbevestiging opgenomen percentage van het feitelijke bruto jaarsalaris dat de kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen, vermeerderd met vaste vergoedingen, zoals vakantietoeslag, dertiende maand, ploegentoeslag en een eindejaarsuitkering. Alle kosten die Berger Executive Solutions ter uitvoering van de overeenkomst maakt, zullen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Hieronder zijn begrepen – maar niet beperkt tot – advertentiekosten, kosten van het plaatsen van de vacature op internet en kosten van assessments van de kandidaat.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het totaal verschuldigde honorarium in twee termijnen gefactureerd, namelijk een aanbetaling bij de aanvang van de procedure en het resterende deel bij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de door Berger Executive Solutions geïntroduceerde kandidaat en de Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever is het overeengekomen honorarium in ieder geval verschuldigd, zodra de Opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook aangaat met een kandidaat. Binnen een week na totstandkoming van de arbeidsovereenkomst stuurt de Opdrachtgever Berger Executive Solutions schriftelijke bewijsstukken van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden, inclusief een kopie van de getekende arbeidsovereenkomst.
 5. De Opdrachtgever is het honorarium tevens verschuldigd, indien de kandidaat in eerste instantie door de Opdrachtgever is afgewezen, maar binnen 24 maanden na het eindigen van een opdracht of gedurende twee jaar na de introductie met een kandidaat welke door Berger Executive Solutions is voorgesteld, voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook, voor dezelfde of een andere dan de in de opdracht genoemde functie, met de kandidaat aangaat.
 6. Indien de kandidaat binnen de proeftijd van de arbeidsverhouding uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt of indien binnen deze termijn aantoonbaar blijkt dat de kandidaat niet geschikt is voor de beoogde functie, zal Berger Executive Solutions opnieuw de opdracht uitvoeren. Deze nieuwe opdracht zal kosteloos worden uitgevoerd. De Opdrachtgever heeft geen aanspraak op creditering van honorarium of kosten.

 

Art. 6 Betaling

 1. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Opdrachtgever kan zich niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Berger Executive Solutions gerechtigd haar dienstverlening op te schorten, ook voor andere opdrachten van de Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde facturen betrekking hebben. Berger Executive Solutions is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is dan over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 4. Alle kosten die door Berger Executive Solutions moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van € 150,-.

 

Art. 7 Intrekken en wijzigen van een opdracht

 1. Indien de Opdrachtgever een opdracht intrekt, beëindigt of elementen uit een opdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Berger Executive Solutions sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een in het kader van de opdracht reeds aangeboden kandidaat is geaccepteerd of voordat de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn is verstreken, is de Opdrachtgever een vergoeding aan Berger Executive Solutions verschuldigd ter hoogte van 50% van de in de opdrachtbevestiging opgenomen fee.

 

Art. 8 Einde opdracht

 1. Een opdracht eindigt op het moment dat er een plaatsing tot stand komt of op het moment dat een der partijen (na de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn) de opdracht intrekt of opzegt.
 2. De opdracht kan – naast de mogelijkheden die de wet biedt – per direct worden beëindigd zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in geval:
  • de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
  • de Opdrachtgever in surseance van betaling verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend.

Het voorgaande laat onverlet het recht van Berger Executive Solutions om volledige schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever. Alle verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen, van de Opdrachtgever zijn dan direct opeisbaar.

 

Art. 9 Overmacht

 1. Berger Executive Solutions is niet aansprakelijk, indien zij door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet in staat is of in staat is geweest om haar verplichtingen na te komen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Berger Executive Solutions onafhankelijke omstandigheid, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen internetstoringen, telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, de gevolgen van natuurgeweld, werkstaking etc. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door Berger Executive Solutions bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Reeds verrichte werkzaamheden zullen alsdan tegen de gebruikelijke tarieven worden gefactureerd.

 

Art. 10 Geheimhouding

 1. Partijen dienen vertrouwelijk om te gaan met informatie waarvan zij weten of behoren te begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard is, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens gebiedt. Als vertrouwelijke informatie geldt tenminste de informatie die is en/of wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst waaronder doch niet uitsluitend tarieven en (persoons)gegevens van kandidaten.
 2. Partijen leggen de verplichting omtrent geheimhouding ook op aan medewerkers die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en aan door partijen ingeschakelde derden.

 

Art. 11 Privacy

 1. In het kader van de opdracht vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens van kandidaten plaats. De Opdrachtgever en Berger Executive Solutions zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de wettelijke verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om (persoons)gegevens en/of (assessment)rapportages van kandidaten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kandidaten en van Berger Executive Solutions, te gebruiken of anderszins aan derden te verstrekken.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Berger Executive Solutions tegen elke aanspraak van kandidaten of overige derden jegens Berger Executive Solutions in verband met een schending door de Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door Berger Executive Solutions.

 

Art. 12 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op de overeenkomst tussen Berger Executive Solutions en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Berger Executive Solutions. Niettemin heeft Berger Executive Solutions het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van de Opdrachtgever.

 

Art. 13 Overige bepalingen

 1. Berger Executive Solutions heeft te allen tijde het recht om haar prijzen en tarieven te wijzigen.
 2. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
 3. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website https://bergersolutions.nl/, zal gelden.

 

(d.d. 16/11/21)