Privacyverklaring

Berger Executive Solutions behandelt als verwerker van persoonsgegevens de persoonsgegevens van kandidaten met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij verzamelen alleen uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw gegevens verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van informatie en nieuwsbrieven of het doen van een open sollicitatie. Indien u aan Berger Executive Solutions uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zal Berger Executive Solutions deze gegevens alleen gebruiken om uw vragen te beantwoorden, nieuwsbrieven te versturen of uw gegevens naar aanleiding van een open sollicitatie in onze database op te slaan. Behoudens tegenbericht zal Berger Executive Solutions ervan uit gaan dat zij uw gegevens 12 maanden in haar systeem mag opslaan.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens 

Berger Executive Solutions verwerkt persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze opdrachten. Gegevens die worden opgeslagen kunnen zijn: gegevens uit het cv, zoals NAW-gegevens, geboortedatum, huidige en vorige functies. Alsmede salarisgegevens en gespreksverslagen van interviews.

Gebruik gegevens voor nieuwsbrieven en mailings 

Berger Executive Solutions kan persoonsgegevens (naam, adres, emailadres) gebruiken met het doel om (elektronische) berichten te sturen. Dit gaat per e-mail of per post om:

  • de kandidaat te informeren over en uit te nodigen voor interviews
  • de kandidaat te feliciteren met een nieuwe functie,
  • de kandidaat/opdrachtgever nieuwsbrieven te versturen

Op elk gewenst moment kan men zich uitschrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten.

Recht op inzage

Eenieder heeft het recht op inzage van de gegevens die wij over hen verwerken.

Recht op aanpassing

Indien abusievelijk onjuiste informatie is opgeslagen ondanks onze inspanningen om de juistheid en actualiteit van de gegevens te waarborgen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

Intrekking van toestemming, recht op bezwaar en beperking 

Eenieder kan op elk moment bezwaar aantekenen tegen de opslag van zijn/haar gegevens, via de hiervoor genoemde adressen. Tevens heeft eenieder recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen persoonsgegevens aan een andere partij.

Beveiliging van gegevens

Al onze medewerkers dragen ten alle tijden zorg voor geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door de opdrachtgever of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd.

Berger Executive Solutions maakt tevens gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om alle persoonsgegevens die wij beheren zo goed mogelijk te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen, zoals

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk

Wijzigingsclausule

Berger Executive Solutions behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen.